De materialen die op mijn website en alle subpagina's binnen mijn domein worden vertoond zijn auteurrechtelijk beschermd. Het kopieren, opslaan, gebruiken, verspreiden etc. van deze materialen is strafbaar. Ik zal in deze gevallen dan ook genood zaakt zijn om juridische stappen te ondernemen. Alles op deze website valt onder copyright en de standaard wettelijke
bepalingen die daarbij van toepassing zijn. Verder verwijs ik u naar de disclaimer hieronder. Mocht u nog vragen hebben hierover verwijs ik u door naar de contact pagina.

  1. In deze disclaimer wordt verstaan:
         * de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt               met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
         * de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
         * gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,beluisteren,
            bewerken, invullen (van formulieren),verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden,
            verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
         * de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
         * de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of
           andere objecten.
         * schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,
           gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met
     deze disclaimer.
  3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te
      vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  4. De uitgever verschaft inhoud van webpagina in staat waarin deze zich feitelijk bevindt zonde garantie
      of waarborg ten aanzien de deugdelijkheid geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins is
      experimenteel en particulier gebruik bedoeld
  5. Niet aansprakelijk schade die dreigt te worden toegebracht voortvloeit uit enig opzicht verband houdt
      met het onmogelijkheid kunnen raadplegen
  6. De uitgever mag naar eigen inzicht op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen
      beëindigen voorafgaande" verwittiging gevolgen verandering beëindiging.
  7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan webpagin
      gekoppelde bestanden van derden.Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op
      intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van
      het woord opleveren. U bent  verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te
      gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In
      aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10.U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,licentiehouders, handelspartners en auteur
      van deze beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
      veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
      ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke
      wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.